top of page

กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์
E-Policy

กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองการประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดให้มีการใช้วิธีการลงลายมือชื่อ
ตาม พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ฟูเรียร์ อินโนเวชั่น จำกัด มีระบบซอฟท์แวร์ในการจัดทำลงลายมือ

อิเล็กทรอนิกส์บนไฟล์กรมธรรม์ ในรูปแบบของ PDF File ภายใต้ชื่อซอฟท์แวร์ =SignDoc= 

E-POLICY: About

SignDoc for e-Policy

Helping Business Smart

SD.png

Software SignDoc

โปรแกรม SignDoc เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ เทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ หรือ Public Key Infrastructure (PKI) เพื่อสร้าง ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) บนไฟล์ PDF โดยลายมือชื่อดิจิทัล มีคุณสมบัติดังนี้ 

  1.เพื่อยืนยันตัวตนของผู้จัดทำหรือเจ้าของไฟล์ (Authentication) 

     2.เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) ทั้งนี้ ไฟล์เอกสารใดที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ หรือ ถ้าหากมีการแก้ไข ผู้รับไฟล์ดังกล่าวจะทราบจากการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้น 


  3.หากมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนไฟล์ใดๆแล้ว ผู้ส่งที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อดิจิทัลนั้น ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นผู้ลงลายมือชื่อไฟล์นั้นๆ (Non-Repudiation) 

E-POLICY: Products

จากคุณสมบัติทั้ง3 ประการข้างต้น รวมถึง ความมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ว่าด้วย พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ทำให้องค์กรต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีการลงลายมือชื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำ e-document กันอย่างแพร่หลาย เพื่อลดต้นทุนในการพิมพ์กระดาษ และ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ

E-POLICY: Text
sign_flow.png
E-POLICY: Image

Fourier Innovation

www.fi-global.com, we understand that change is not always easy. Since 2000, we’ve been helping companies of all sizes respond to industry transitions in order to stay competitive. Our years of experience have taught us to always make your business success our priority.


Our team of experts is ready to help you develop strategies for not only surviving, but thriving in the future. Give us a call today to set up your first consultation.

Signature
E-POLICY: Text
bottom of page